Orhissuo OY:n rakentamia kohteita:

1. Metsäkalliontie 9 A 02880 Veikkola (myyty)
2. Metsäkalliontie 9 B 02880 Veikkola (myyty)